Tin tức tổng hợp

Phiếu Xin Ý Kiến

(22/06/2016 18:29:25)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG IDICO
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nhơn trạch, ngày  23  tháng 12  năm 2011
 
PHIẾU XIN Ý KIẾN
(Dùng cho các cổ đông)

 

I.    THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VLXD IDICO
- Địa chỉ: Khu công nghiệp – Nhơn trạch I – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.560.724                Fax: 0613.560.455
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 3600687943 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp ngày 05/11/2010.

II.    THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt nam; Người đại diện: Ông Phan Văn Quang nắm giữ 25%/68,4% phần vốn Tổng Công ty với giá trị 5.000.000.000 đồng, tương ứng 500.000 cổ phần tại Công ty IDICO-COMATRA.
-  Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt nam.

III.    NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VLXD IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 03/2010 ;

- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-TCT ngày 12/12/2011, QĐ số 127/QĐ-TCT ngày 16/12/2011 và Quyết định số 114/QĐ-TCT ngày 23/12/2011 của Tổng Công ty IDICO về việc sắp xếp, bố trí cán bộ.

1. Miễn nhiệm Ông Phan Văn Quang thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty CP Sản xuất và KD VLXD IDICO.

a.  Tán thành                b.   Không tán thành                      c.   Không có ý kiến
  
2. Miền nhiệm chức Giám đốc Công ty và bầu Ông Trần Thiện Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VLXD IDICO.

 
a.  Tán thành                  b.   Không tán thành                       c.   Không có ý kiến

3. Bầu Ông Nguyễn Xuân Thắng vào HĐQT và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VLXD IDICO.
     
a.  Tán thành                b.   Không tán thành                      c.   Không có ý kiến
 

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của Quý cổ đông./.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông nếu đồng ý phương án nào thì đánh dấu vào phương án đó, chú ý chỉ đánh dấu 1 trong 3 phương án. Nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu 2 hoặc 3 phương án là phiếu không hợp lệ.
 

 CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 CHỦ TỊCH

Thông tin liên quan

Giá thép có thể sẽ tăng nhẹ

(22/04/2016 07:18:03 )
Tin Tức & Sự Kiện Khác