Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Tháng 12/2000, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO – MCI) được thành lập theo Quyết định số 1713/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Nhà máy vậy liệu xây dựng Tuy Hạ của Công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp – Bộ Xây dựng.

Tháng 6/2004, Bộ Xây Dựng có Quyết định số 1021/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp thành Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO – Đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Năm 2005, Chứng nhận thương hiệu hàng đầu năm 2005 do Bộ xây dựng cấp với thương hiệu gạch ngói đất sét nung Tuy Hạ – Đồng Nai. Huy chương vàng chất lượng sản phẩm năm 2005, 2006.

Tháng 04-2012, Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO – MCI) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 số 01/NQ-ĐHCĐ