Thông báo – báo cáo

Thông báo – báo cáo

Hồ sơ đại hội 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20119 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

~ PDF (19,1 MB)

Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

~ PDF (1.82 MB)

NGHỊ QUYẾT 04

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng IDICO

~ PDF (551 KB)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - bất thường

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

~ PDF (4,53 MB)

Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm - Sau kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề được nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

~ PDF (23,3 MB)

Thư ngỏ

Với phương châm đầu tư để phát triển IDICO-MCI luôn coi trọng chất lượng và an toàn trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ làm hài lòng Quý khách.

~ PDF (687 KB)

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

~ DOC (29,0 KB)

CBTT bất thường khác

Hợp đồng kiểm toán 2019

~ PDF (3,63 MB)

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO Năm 2018

~ PDF (11,2 MB)